ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

(додаток до Договору Оферти фізичної особи - підприємця Шерефітінова Станіслава Олександровича)

1. Загальні положення1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - «Політика»), Фізичної особи - підприємця ШерефітіноваСтаніслав Олександровича визначає наступні умови, цілі, порядок та заходи щодо забезпечення безпеки та захисту персональних даних Відвідувачів сайту https://sheriftrader.com.

1.2. Політика розроблена на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Терміни, що використовуються в Політиці тлумачаться згідно їх визначенням в даному з урахуванням розділу «Терміни та визначення».

Фізична особа – підприємець Шерефітінов Станіслав гарантує дотримання конфіденційності щодо отриманих персональних даних Відвідувачів Сайту.2. Терміни та визначення2.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за наданими нею даними;

2.2. Сайт - інформаційний ресурс в мережі Інтернет за адресою https://sheriftrader.com (і його піддомени).

2.3. Відвідувач Сайту https://sheriftrader.com - суб'єкт персональних даних, особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує матеріали та інформацію Сайту.

2.4. Фізична особа – підприємець Шерефітінов Станіслав Олександрович - оператор персональних даних, Виконавець відповідно до Оферти.

2.5. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.3. Способи обробки персональних даних3.1. Виконавець здійснює обробку персональних даних Відвідувачів Сайту наступними способами: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (надання), видалення, знищення персональних даних.

3.2. Персональні дані Відвідувачів Сайту зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються в цілях, зазначених у п. 4.3 Політики.

3.3. Виконавець має право доручити обробку персональних даних третій особі з дотриманням вимог, передбачених законом «Про захист персональних даних».

3.4. Надання персональних даних Відвідувачів Сайту за запитом державних органів, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.4. Поняття та склад персональних даних, мета їх обробки4.1. Перелік персональних даних, що підлягають захисту у Виконавця формується на підставі закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Під час перегляду Сайту https://sheriftrader.com, читання інформації і завантаження

матеріалів, відбувається автоматична реєстрація певних даних про комп'ютер, з якого

суб'єкт персональних даних переглядає Сайт Виконавця. При перегляді сайту Виконавець збирає наступну технічну інформацію:

• IP адреса;

• інформація з cookies;

• тип браузера і операційної системи; • час доступу;

• URL сайту, з якого був здійснений перехід.

4.3. Виконавець здійснює обробку і захист персональних даних осіб, які заповнили будь-які форми зворотного зв'язку на сайті https://sheriftrader.com відповідно з наступними цілями:

4.3.1. надання зацікавленим особам інформації про послуги та курси Виконавця;

4.3.2. висновок з ініціативи Відвідувачів Сайтів договорів, за якими суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;

4.3.3. виконання договору;

4.3.4. надсилання Відвідувачам сайту за їх згодою довідкової та маркетингової, рекламної інформації, шляхом направлення таких повідомлень на вказаний E-mail;

4.3.5. надання Відвідувачам сайту консультацій з питань, що стосуються курсу, який надається Виконавцем;

4.3.6. ведення звітності та статистики;

4.3.7. адміністрування Сайту;

4.3.8. направлення інформації за запитом особи, яка заповнила форму на Сайті Виконавця.

4.4. Перелік персональних даних, що обробляються: Ім'я, прізвище; E-mail; Контактний

телефон.

4.5. Особа, яка заповнила форму заявки на Сайті надає в добровільному порядку Виконавцю персональні дані, зазначені в п. 4.4 Політики.

4.6. Заповнюючи будь-які форми на Сайті суб'єкт персональних даних в добровільному

порядку погоджується з Політикою, а також своєю волею виявляє згоду на обробку персональних даних, названных в п. 4.4 Політики.

4.7. Обробка персональних даних Відвідувачів Сайту здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.

4.8. Виконавець приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Відвідувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій

третіх осіб.5. Права та обов'язки суб'єкта персональних даних (відвідувача сайту)

5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

5.1.1. вимагати уточнення своїх персональних даних, їх оновлення, блокування або

знищення;

5.1.2. вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були повідомлені його невірні або

неповні персональні дані, про всі проведені виправлення і доповнення;

5.1.3. оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії або бездіяльності

при обробці його персональних даних.

5.1.4. Суб'єкт персональних даних має також інші права, передбачені ст. 8 Закону «Про

захист персональних даних».

5.1.5. Відвідувачі сайту зобов'язуються надавати тільки достовірні дані про себе.

5.1.6. Згода на обробку персональних даних видається Відвідувачем Сайтуhttps://sheriftrader.com на весь термін, необхідний Виконавцю для досягнення цілей обробки.

5.2. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Відвідувачем Сайту шляхом направлення письмової заяви на засоби електронного зв'язку Виконавця.

5.3. Особи, які передали відомості Виконавцю через Сайт про іншого суб'єкта персональних даних, не маючи при цьому згоди такого суб'єкта, чиї персональні дані були передані, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.6. Права та обов'язки Виконавця6.1. Виконавець не обробляє жодних спеціальних категорії персональних даних.

6.2. Виконавець не має права передавати персональні дані Відвідувачів Сайту третім особам за винятком:

6.2.1. уповноважених державних органів, правоохоронних органів в межах їх повноважень;

6.2.2. особам, яким Виконавець зобов'язаний їх передати в цілях дотримання законодавства України;

6.2.3. осіб, яким Виконавець передає персональні дані з метою виконання договору з суб'єктом персональних даних;

6.2.4. осіб, яким Виконавець доручає обробку персональних даних;

6.2.5. правонаступникам Виконавця у разі його реорганізації;

6.2.6. інших осіб, за згодою суб'єкта персональних даних.

6.3.Виконавець зобов'язується попередити осіб, які отримали персональні дані Відвідувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримане.7. Забезпечення захисту і безпеки персональних даних7.1.Виконавець вживає заходів щодо технологічної та операційної безпеки для захисту інформації, що надається Відвідувачами сайту, від несанкціонованого доступу, розкриття, спотворення, блокування або знищення.

7.2. До заходів, які застосовуються Виконавцем відносяться:

7.2.1. призначення відповідальної особи за організацію обробки персональних даних; 7.2.2. застосування правових, технічних і організаційних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

7.2.3. використання антивірусного програмного забезпечення на комп'ютерах Виконавця;

7.2.4. встановлення правил доступу до Персональних даних контроль за прийнятимизаходами щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.2.5. Доступ до персональних даних надається виключно уповноваженим особам Виконавця, які взяли на себе зобов'язання зберігати конфіденційність такої інформації.8. Прикінцеві положення

8.1. Політика підлягає зміні або доповненню в разі внесення відповідних змін або доповнень до чинного законодавства України про захист персональних даних.

8.2. Політика може бути змінена в односторонньому порядку в будь-який час на розсуд Виконавця.

8.3. Всі відносини за участю Виконавця, що стосуються обробки та захисту персональних даних і не отримали безпосереднього відображення в Політиці, регулюються відповідно

до положень чинного законодавства України про захист персональних даних.

8.4. Політика розміщена у вільному доступі для ознайомлення і перегляду на Сайті.

8.5. Контроль за виконанням вимог Політики здійснюється Виконавцем або особою, відповідальною за організацію обробки персональних даних.9. Реквізити

Фізична особа – підприємець Шерефітінов Станіслав Олександрович

Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,

місто Дніпро, вулиця Костромська, будинок 2а

ІПН 3526706077 Телефон :

+380 66 044 38 21 Електронна пошта : sherefitinov.stas1000@gmail.com


ФОП ШЕРЕФІТІНОВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


ИПН 3526706077
ШЕРЕФІТІНОВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


+ 38 (066) 044-38-21
sherefitinov.stas1000@gmail.com
Made on
Tilda