ДОГОВІР публічної оферти
Фізична особа-підприємець Шерефітінов Станіслав Олександрович, який діє, як суб'єкт господарювання, ІПН 3526706077, зареєстрований у Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань02.02.2022 року № 2010350000000118685 – надалі Виконавець, з однієї сторони, та Замовник – фізична або юридична особа, яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і сплатила вартість інформаційного продукту та/або інформаційної послуги наданого/нихВиконавцем (надалі - Замовник), з другої сторони, в подальшому спільно іменовані Сторони, діючи на основі вільного волевиявлення, цілеспрямовано, свідомо i добровільно, без будь-якого примусу, не порушуючи прав третіх осіб, дійшовши згоди по усім істотним умовам, встановлення, зміну, припинення зобов'язань, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, керуючись ст. ст. 6, 11, 633, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України, розділом ІІІ та ІV Господарського кодексу України пропонує відкриту пропозицію (Оферту).

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) фізичної особи – підприємця Шерефітінова СтаніславаОлександровича, що діє, як суб'єкт господарювання, ІПН 3526706077 (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання інформаційних послуг та продажу інформаційного продукту на викладених у цій Оферті умовах.1.2.Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).1.3.Приймаючи умови даного договору, покупець підтверджує, що:

- на момент купівлі товару йому виповнилось 18 років;

- інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;

- надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

- на підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.РОЗДІЛ 2 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.Сайт - ресурс інтернет мережі за адресою https://sheriftrader.com, що містить у собі інформаційні матеріали, атакож інформацію про послуги/продукти, які надаються Виконавцем.

2.2.Замовник - фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір з Виконавцем в електронній формі в результаті Акцепту Оферти і, тим самим, отримала право на інформаційний продукт/інформаційну послугу Виконавця, та в повному обсязі виконує свої зобов'язання за Договором.

2.3. Виконавець — фізична особа - підприємець Шерефітінов Станіслав Олександрович .

Сторони (кожна окремо Сторона) – Замовник та Виконавець2.4.Послуга з надання права доступу до інформаційного продукту — діяльність Виконавця, пов'язана з наданням доступу Замовнику до окремих інформаційних продуктів, що містять інформацію. Опис інформаційних продуктів, їх вартість та умови доступні за адресою https://sheriftrader.com.2.5.Обліковий запис (акаунт) Замовника — запис, що зберігається на Сайті, містить відомості, необхідні для його ідентифікації Виконавцем при наданні доступу до Сайту, інформації для Авторизації та обліку на Сайті. До такого запису, у тому числі, належать ім'я Замовника та пароль (або інші аналогічні засоби автентифікації). Усі дії, що здійснюються конкретною особою на Сайті після придбання платного продукту (курсу) здійснюються лише з тогооблікового запису, доступ якому було відкрито для отримання інформаційного продукту.2.6.Інформаційний продукт - матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин та являє собою визначений алгоритм дій, який надає Виконавець Замовнику, на підставі його обраних критеріїв та оплати відповідно до РОЗДІЛУ 5.2.7.Інформаційна послуга (Торгівельна рекомендація) - інформація яка надається Виконавцем Замовнику на рівні закритого Телеграм чату, яка у подальшому використовується останнім для власних потреб.2.8.Група – індивідуальний простір, який розміщується на платформі Podia та складає обмежену кількість учасників, які відповідно до оферти прийняли її та сплатили вартість курсу.2.9. У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені у РОЗДІЛІ 2.

У такому випадку тлумачення такого терміну здійснюється відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті Оферти, слід керуватися тлумаченням терміна: насамперед – на сайті Виконавця, у другу чергу – загальноприйнятим значенням.РОЗДІЛ 3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1.Предметом цього Договору є надання інформаційного продукту та інформаційних послуг Виконавцем на вибір Замовника. Вид продукту обирається Замовником шляхом використання Сайту та визначення відповідного курсу. відповідно до обраних Замовником Тарифів, які розміщені за посиланням: https://sheriftrader.com.3.2.Замовник погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності, яка є невід'ємною частиною Договору і своєю реєстрацією за посиланням підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.3.3. Замовник за допомогою використання функціоналу Сайту доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Замовнику обраний продукт.3.4. Замовник самостійно обирає визначений інформаційний продукт (курс) або інформаційну послугу (рекомендації), відповідно до вартості та інформаційного наповнення.3.5. За обраний Замовником інформаційний продукт (курс/рекомендацію) здійснюється оплата у розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором.3.6.Моментом вступу Замовника в договірні відносини з Виконавцем вважається момент замовлення Товару, незалежно від способу замовлення та форми оплати.3.7. Інформація та інші матеріали, які стали відомі Замовнику під час використання продукту (курса/рекомендації) надані Замовнику Виконавцем надаються виключно для особистого використання Замовником.3.8. Приймання послуг за Договором здійснюється без підписання Сторонами відповідного акта.3.9. Замовник повідомлений, що виключні права на всі інформаційні матеріали та будь-яку іншу інформацію, що надається Замовнику в рамках надання доступу до продукту, належать Виконавцю.РОЗДІЛ 4 УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ/ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

4.1. Виконавець надає Послугу Замовнику лише за умови виконання таких умов:

4.1.1. Замовник надіслав свої реєстраційні дані при виборі придбання визначеного інформаційного продукту (курсу/рекомендації).

4.1.2. Замовник здійснив Акцепт Оферти, сплативши продукт представлений Виконавцем у порядку 100% передоплати.

4.2. Доступ до підписок/продуктів, перерахованих у Розділі 5 Договору, надається Замовнику після надходження 100% передоплати.

4.3. Реалізовані виконавцем Послуги не підлягають ліцензуванню, присвоєнням будь-якої кваліфікації та видачею документа про освіту.

4.4. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання інформаційних послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим договором.

4.5. Момент надання послуг:

4.5.1.Моментом надання послуг є надання повного доступу Замовнику до інформації, яка міститься у продукті на срокобраний Замовником.

4.5.2. У випадку, якщо Замовник не скористався Послугою з незалежних від Виконавця причин та до початку надання Послуги не відмовився від отримання Послуг, Послуги вважаються наданими, а Замовник вважається таким, що отримав послугу в повному обсязі у належній якості та в строк.

РОЗДІЛ 5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ.5.1.Ціна Послуг визначається згідно з обраним Замовником тарифом. Оплата послуг Виконавця провадиться у національній валюті.5.2.Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.5.3. Продукт обирається Замовником шляхом ознайомлення з послугами, а також вартістю заявленої на сайті.5.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги.

Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на Послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору і набирає чинності з моменту підписання сторонами такого протоколу.5.5.Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, за допомогою сервісу для прийому платежів на Сайті. Оплата здійснюється через платіжну систему Fondy, яка зазначена на сайті Виконавця.5.6. Виконавець має право переглянути тарифи, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тарифу за адресою на сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.5.7. Вартість курсу залежать від пакету який обирає Замовник:

Путь трейдера 2024 - Пакет Start - 390 доларів США

Путь трейдера 2024 - Пакет Pro - 590 доларів США

Путь трейдера 2024 - Пакет V.I.P. - 1300 доларів США

- Пакет Pro Upgrade - 120 доларів США

- Пакет Pro Upgrade - 200 доларів США

- UPGRADE на пакет PRO - 300 доларів США

- UPGRADE на пакет VIP - 710 доларів США

- Реактивный старт в трейдинге пакет Basic - 89 доларів США зі знижкою

- Реактивный старт в трейдинге пакет Profi - 179 доларів США зі знижкою

- Реактивный старт в трейдинге пакет Basic - 100 доларів США

- Реактивный старт в трейдинге пакет Profi - 200 доларів США

Розрахунки проводяться у національній валюті, перерозрахунок або конвертація валюти відбувається по курсу Національного Банку України на момент проведення розрахунків.5.8. Вартість інформаційних послуг (торгових рекомендацій), що надаються на сайті Виконавця залежать від терміну доступу, який обирає Замовник :

S TRADERS CLUB - підписка на 1 місяць - 75 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 2 місяці - 140 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 3 місяці - 190 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 1 місяць зі знижкою - 24 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 2 місяці зі знижкою - 44 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 3 місяці зі знижкою - 64 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 1 місяць зі знижкою - 34 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 2 місяці зі знижкою - 62 доларів США.

S TRADERS CLUB - підписка на 3 місяці зі знижкою - 90 доларів США.

5.9. Замовник самостійно відповідає за правильність внесених та сплачених ним платежів.5.10. Повернення коштів за даною Офертою можливе лише у випадках, коли придбаний курс не відкривається у Замовника через обставини, які від нього не залежать. Дані факти Замовник повинен викласти у письмовій заяві, шляхом надання інформації, щодо неможливості опрацювання обраної інформації, через пошкодження її не з його вини, з обов'язковим підписом Замовника та датою складання заяви. Для оформлення повернення необхідно вказати такі дані: ПІБ та e-mail, вказані при оформленні замовлення; назва обраного курсу; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також підтвердження здійсненої оплати.

Повернення коштів за послуги, проводиться протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем заяви. Повернення коштів здійснюється у розмірі отриманої оплати за вирахуванням понесених витрат Виконавцем (наприклад, банківська комісія).5.11. Повернення коштів за даною Офертою у разі придбання інформаційної послуги (торговельної рекомендації не допускається, у зв'язку з наданням повного доступу до закритої інформації Замовнику.РОЗДІЛ 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати виконання/надання Послуг у належній якості у погоджений сторонами термін.

6.1.2. Надати Замовнику доступ до матеріалів Виконавця, залежно від обраного Замовником курса;6.2. Виконавець має право:

6.2.1. змінювати обсяг надання послуг, вартість, умови даної Публічної Оферти без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті, не менше ніж за 1 (один) день до їхвведення в дію. Продовжуючи використання Сайту після набрання чинності відповідними змінами, Замовник висловлює свою згоду з новими умовами;

6.2.2. додавати електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації, до свого списку розсилки листів;

6.2.3. призупинити надання Послуг за цим Договором у разі отримання від Замовника заяви про повернення коштів;

6.2.4. закрити доступ до сайту Виконавця без права на повернення коштів у разі порушення Замовником вимог цього Договору;

6.2.5. залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань за Договором;

6.2.6.отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за цим Договором. У разі ненадання, неповного або недостовірного подання Замовником інформації Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором до подання необхідної інформації;6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1.дотримуватись усіх правил отримання послуг/продуктів, встановлених Виконавцем цієї Оферти;

6.3.2. оплачувати в повному обсязі послуги,/продукти що надаються;

6.3.3.не розповсюджувати інформаційні матеріали, отримані в ході надання послуг/продуктів, а також не записувати їх на аудіо- та/або відеоносії.

6.3.4. забезпечити захист доступу до свого Особистого кабінету та не передавати права за цим договором третім особам без письмової згоди Виконавця;

6.3.5. не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують діюче законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту;

6.3.6. використання матеріалів Сайту без згоди правовласника (Виконавця) не допускається.

6.3.7 при цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт і Виконавця - обов'язкове.6.4. Замовник має право:

6.4.1. відмовитися від листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеним у електронному листі;

6.5. Замовник не має права:

6.5.1 використовувати Сайт його матеріали та сервіси для інших цілей, ніж визначено в цьому Договорі;

6.5.2 виконувати дії, що порушують нормальне функціонування Сайту та (або) завдають шкоди іншим Користувачам/замовникам та (або) Відвідувачам;

6.5 3 видавати себе за іншу особу або іншим чином обманювати (вводити воману) Виконавця, використовувати інформацію, яка є хибною, невірною, неточною та (або) вводить в оману;

6.5.4 вилучати, збирати, систематизувати, зберігати та використовувати за допомогою технічних та програмних засобів або іншим чином інформацію, наявну на Сайті, включаючи несанкціонований запис та вилучення вебінарів, курсів, марафонів та інших інформаційних матеріалів із системи Сайту;

6.5.4.1. у разі передачі інформації, що є предметом інтелектуальної власності особа, що реєструвалась Замовником назавжди блокується та не має доступу

до курсів та рекомендацій майбутньому.

6.5.5 чинити дії, спрямовані на копіювання матеріалів, вносити зміни або створювати похідні твори на основі зазначеного програмного забезпечення, а також отримувати несанкціонований доступ до розділів Сайту з обмеженим доступом;

6.5.6 використовувати Сайт та розміщену на ньому інформацію для ведення комерційної (підприємницької) діяльності;

6.5.7 сприяти будь-яким чином діям третіх осіб, спрямованим на порушення обмежень та заборон, встановлених Договором;

6.5.8 порушувати інші обов'язки, встановлені Договором та (або) законодавством України.7. СТРОК ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ7.1. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.7.2.Договір може бути достроково розірваний:

7.2.1.У будь-який час за згодою Сторін;

7.2.2.За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

7.2.3.З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

7.3. Сторони погоджуються та визнають, що внесення змін до Оферти тягнуть за собою внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником та Виконавцем договору Оферти, і ці зміни набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

7.4. Продовжуючи використання Послуг Виконавця після набрання чинності відповідними змінами, Замовник висловлює свою згоду з умовами цього договору у новій редакції.

7.5.У разі пропущення строку входу до онлайн платформи, де ведеться інформаційних курс з надання практичних питань, Замовник має право скористатись записом даного відеокурсу протягом 3 днів з моменту його запису.

7.6. У разі пропуску з поважних причин половини курсу, Заявник може бути доданий до нового ресурсу (групи) у разі групового курсу, для подальшого продовження отримання послуг.

7.6.1. Щодо поважності причин пропуску Замовник зобов'язаний надати Виконавцю письмове підтвердження причини пропуску (довідки, листи, рішення тощо).РОЗДІЛ 8.ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ.

8.1.Усі інформаційні матеріали, у тому числі опубліковані на Сайті у вільному доступі, є інтелектуальною власністю Виконавця, або інтелектуальною власністю третіх осіб, дозвіл на використання якої отримано Виконавцем у законному порядку. Надання доступу Замовнику до інформаційних матеріалів в процесі використання Сайту або надання послуг не передбачає дозволу на копіювання, розповсюдження даних інформаційних матеріалів. 8.1.1.Порушення порядку використання інформаційних матеріалів передбачає односторонню відмову з боку Виконавця від надання послуги без повернення винагороди з подальшим блокуванням облікового запису Замовника.

8.2. У разі розповсюдження Замовником без дозволу Виконавця інформаційних матеріалів, виключні права на які належать Виконавцю, Замовник, за порушення порядку використання інформаційних матеріалів сплачує штраф Виконавцю у розмірі 30 000 гривень за факт порушення, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту заявлення такої вимоги Виконавцем.

8.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.8.4. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання іншою Стороною своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких як: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії чи інші обставини, перебувають поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору, що виникли після укладення Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на невиконання зобов'язання у строк, зазначений у Договорі, цей термін пропорційно відсувається на час дії відповідної обставини. Такі обставини відповідна сторона зобов'язана підтверджувати довідкою Торгово - промислової палати України або довідкою відповідного компетентного органу.8.4.1.Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.8.5. Виконавець не бере на себе відповідальності за невідповідність результату надання послуг очікуванням Замовника. Виконавець не несе відповідальності за технічні перебої в роботі обладнання та програмного забезпечення. Водночас Виконавець зобов'язується вживати всіх розумних заходів для запобігання таким перебоям.

8.6. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої оплати за кожну послугу.

8.7. Всі виняткові права на Сайт, як на комплексний об'єкт інтелектуальної власності, а також виключні права на будь-які об'єкти інтелектуальної власності, доступні при використанні Сайту, в тому числі доменне ім'я Сайту, елементи дизайну, текст, зображення, відео, фонограми, програми для електронно - обчислювальної машини, бази даних, авторські вебінари та інші об'єкти інтелектуальної власності повністю або в частині, належать Виконавцю, якщо на Сайті та (або) сторінці Сайту не вказується інше.

8.8. Забороняється використання об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті без отримання на це попередньої згоди Виконавця.

8.9. Купуючи Послуги на Сайті, Замовник не отримує права надалі поширювати отримані матеріали та передавати їх третім особам як безкоштовно, так і за винагороду.

8.10. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватись шляхом переговорів. Для сторін передбачено обов'язковий претензійний порядок врегулювання спору. Претензійний порядок вважатиметься дотриманим, якщо сторона, яка має претензії, направить іншій стороні на адресу електронної пошти вмотивовану претензію із зазначенням конкретних вимог. Термін розгляду претензії становить 30 календарних днів.

8.11. При не врегулюванні у процесі переговорів спірних питань суперечки можуть бути врегульовані у судовому порядку за місцем підсудності Виконавця.

РОЗДІЛ 9 ІНШІ УМОВИ

9.1. Здійснюючи оплату послуг, Замовник підтверджує свою згоду з умовою цього Договору та правилами надання конкретних послуг. Замовник гарантує наявність у нього технічної можливості скористатися послугами Виконавця.

9.2. Можливість скасування/перенесення дати надання встановлюється Виконавцем самостійно. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань у зв'язку зі скасуванням або перенесенням дати не з вини Виконавця, про що Замовник був поінформований на Сайті або будь-яким іншим способом згідно умов цього Договору.

9.3. Сайт Виконавця може містити посилання на інші ресурси Інтернету. Акцептуючи Оферту, Замовник погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.

9.4. Сторони визнають, що якщо якесь із положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення

Договору є обов'язковими для Сторін протягом строку дії Договору.

9.5. Здійснюючи акцепт цього Договору, Замовник підтверджує, що ознайомився та погоджується з політикою конфіденційності, розміщеною на Сайті.

9.6. Все, що не врегульовано положеннями цього Договору та правилами, розміщеними на Сайті щодо кожної послуги, дозволяється шляхом використання норм законодавства України.10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1.Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.10.2.Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Шерефітінов Станіслав Олександрович

Місце реєстрації: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

вулиця Костромська, будинок 2а ІПН 3526706077
Розрахунковий рахунок: UA933220010000026006320028471
Банк отримувача: АТ Універсал Банк
Податкова інформація: Єдиний податок 3-тя група
Не є платником ПДВ
Контактна інформація: +380 66 044 38 21
Електронна пошта: sherefitinov.stas1000@gmail.comФОП ШЕРЕФІТІНОВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


ИПН 3526706077
ШЕРЕФІТІНОВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


+ 38 (066) 044-38-21
sherefitinov.stas1000@gmail.com
Made on
Tilda